Stavební úřad

budova  "B", Masarykovo nám. č. p. 41,
1. NP - kancelář č. 102, 105, 106, 107
Obce ve správním obvodu stavebního úřadu:

Lázně Bohdaneč, Dolany, Chýšť, Libišany, Podůlšany, Přelovice, Rohoznice, Rybitví, Staré Ždánice, Ing. Vladimír Benešovský
+420 466 797 068
+420 775 196 372
benesovsky@lazne.bohdanec.cz
Černá u Bohdanče, Křičeň, Malé Výkleky, Plch, Přepychy, Rohovládova Bělá, Vápno, Vlčí Habřina, Jana Kučerová
+ 420 466 797 070
+ 420 734 817 177
kucerova@lazne.bohdanec.cz
Bukovka, Habřinka; Kasalice, Kasaličky; Neratov, Novinsko; Pravy, Voleč; Živanice, Dědek, Nerad, Olga Pikhartová
+420 466 797 077
+420 725 355 939
pikhartova@lazne.bohdanec.cz
  Bc. Veronika Beránková
+420 466 797 069
+420 722 943 171
berankova@lazne.bohdanec.cz

dle vyhlášky č. 345/2020 Sb. je pověřeným úřadem pro obce:
Přelovice, Přepychy a Vápno - Městský úřad Přelouč
pro ostatní obce - Magistrát města Pardubic 

Stavby v katastrálním území Rybitví umístěné v areálu "Synthesia Semtín" řeší Stavební úřad Magistrátu města Pardubic, referentka Marcela Sekyrková.

žádosti

příloha č. 1  žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
příloha č. 2  žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 
příloha č. 3 žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
příloha č. 4 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
příloha č. 5 žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 
příloha č. 6 žádost o vydání společného povolení
příloha č. 7 oznámení záměru (územní souhlas)
příloha č. 8 ohlášení stavby
příloha č. 8a změna stavby před dokončením (ohlášení)
příloha č. 9 žádost o stavební povolení
příloha č. 10 oznamení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
příloha č. 12  žádost o vydání kolaudačního souhlasu
příloha č. 13 žádost o povolení předčasného užívání stavby
příloha č. 14 oznámení změny v užívání stavby 
příloha č. 15 ohlášení odstranění 
příloha č. 16 společné oznámení záměru (společný souhlas)
  veřejnoprávní smlouva 
  zkušební provoz
formulář_SO_01 žádost o závazné stanovisko dle §94j a §94q
formulář_SO_02 žádost o potvrzení neexistence
formulář_SO_03 žádost o ověření dokumentace nebo PASPORT
formulář_SO_04 žádost o soulas dle §15
formulář_SO_05 žádost o povolení výjimky
formulář_SO_06 žádost o prodlužení termínu dokončení stavby
kolaudační řízení dle SSZ návrh na provedení kolaudace (stavby povolené před 1.1. 2007)
užívání staveb, které nevyžaduji kolaudační souhlas nebo rozhodnutí (§119) - např. RD včetně doplňkových staveb
formulář č. 2 ohlášení dokončené stavby
formulář č. 1 žádost o přidělení čp. / č. ev.
údaje pro ČSÚ
o dokončení budovy nebo dokončení bytu

Všechny níže uvedené §§ jsou dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. (dále jen „SZ“)

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
dle § 86 ve vazbě na § 79 a 94 SZ

(v územním řízení, ve zjednodušeném územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí)

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena individuálně dle sazebníku (rozsah 300 - 20 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Společné oznámení záměru § 96a SZ 
(územní souhlas a ohlašení)

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 250 - 10 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Žádost o vydání společného povolení
dle § 94j a § 94q SZ (územní a stavební řízení)

(ve společném řízení, ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí)

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 300 - 10 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků dle § 82 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. podepsanou všemi vlastníky dotčených pozemků (dělených nebo scelovaných)
 • situační výkres s návrhem dělení nebo scelování (u složitých případů vhodné konzultovat na SÚ) nebo geometrický plán
 • závazné stanovisko o souladu s územním plánem (vydá Magistrát města Pardubice - Odbor hlavního architekta nebo Městský úřad Přelouč - odbor stavební)

Tento úkon je zpoplatněn dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Oznámení záměru dle § 96 SZ (územní souhlas)

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • situační výkres - zakreslit záměr a kóty (vzdálenosti) od hranic sousedních pozemků
 • technický popis záměru 
  dokladová část přiměřená rozsahu stavby
 • výkresy (půdorys, pohled, řez)
 • SOUHLASY NA SITUAČNÍM VÝKRESU všech majitelů sousedních pozemků (i přes roh pozemku), pokud je záměr blíž než 2,0 m od hranice pozemků

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 250 - 10 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Ohlášení stavby dle § 104 odst. 1 písm. a) až e) SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Žádost o stavební povolení dle § 110 odst. 1 a 2 SZ (stavební řízení dle § 108 - 115 SZ)

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 300 - 10 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Změna stavby před dokončením dle § 118 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • projektovou dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve které jsou vyznačeny změny
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu změny stavby 

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Ohlášení dokončení stavby dle § 152 SZ

Co k tomu potřebuji:

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Kolaudační souhlas dle § 122 SZ

Co k tomu potřebuji:

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Kolaudační rozhodnutí dle starého stavebního zákona
(stavby povolené před 1. 1. 2007)

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč, dále je zpoplatněno místní šetření částkou 500 Kč za každou započatou hodinu, pokud nebyl prodloužen termín k dokončení stavby.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Dokumentace skutečného provedení dle § 125 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 500 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Oznámení změny v účelu užívání stavby
(bez stavebních úprav) dle § 127 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • dokumentaci s vyznačením změn, u starších budov lze předložit pasport stavby dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
 • vyjádření dotčených orgánů (jsou-li třeba)

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 500 Kč.

 Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Odstranění stavby dle § 128 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • dokumentaci bouracích prací - rozsah a obsah dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
 • Závazné stanovisko Odboru životního prostředí (vydává Magistrát města Pardubic nebo Městský úřad Přelouč)

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 500 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Další úkony stavebního úřadu

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
dle § 80 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
 • vyjádření dotčených orgánů (jsou-li třeba)

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 1 000 - 3 000 Kč).

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Žádost o změně vlivu užívání stavby na území
dle § 81 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
 • vyjádření dotčených orgánů (jsou-li třeba)

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 1 000 - 20 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
dle § 83 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 2 000 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Veřejnoprávní smlouva dle § 78 nebo § 116 SZ,
nahrazující územní nebo stavební řízení

Co k tomu potřebuji:

 • návrh smlouvy
 • projektovou dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 1 nebo 2, 3, 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - územní řízení § 78 SZ, přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - stavební řízení § 116 SZ
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby
  Seznam „síťařů“
  Seznam dotčených orgánů
  Seznam další dokladů
 • souhlasy osob, které byly účastníky územního řízení (§ 78a odst. 4 SZ), stavebního řízení (§ 116 odst. 4 SZ)

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 1 000 - 15 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Oznámení stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora dle § 117 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • náležitosti dle § 117 odst. 2 SZ
 • projektovou dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (1 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 2 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku. Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Předčasné užívání stavby dle § 123 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Zkušební provoz dle § 124 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost -volnou formou - ODŮVODNĚNÁ
 • vyjádření dotčených orgánů (jsou-li třeba)
 • další doklady a podklady je nutno konzultovat na SÚ individuálně

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Žádost o závazné stanovisko dle § 94j a §94q

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněný formulář_SO_01 - žádost o závazné stanovisko
 • dokumentaci - rozsah a obsah nutno konzultovat s SÚ.
  ( náležitosti se budou odvíjet od rozsahu ZS, mininální podklady pro zhodnocení jsou technická zpráva a situační výkres) 
Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Potvrzení neexistence stavby

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněný formulář_SO_02 - žádost o potvrzení neexistence stavby
 • geometrický plán (u částečného odstranění stavby)
 • doklad o ekologické likvidaci odpadů (stavební suti, azbestu atd.)
Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Souhlas dle § 15 SZ

Co k tomu potřebuji:

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu (OTP) nebo z obecných požadavků na využívání území (OPVÚ)

o vyjímku lze žádat pouze ve výjmečných případech, kdy nelze navrhout jiné řešení umístění nebo provedení stavby (např. stísněné poměry u řadových domů).

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 5 000 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Prodloužení termínu k dokončení stavby

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: příslušný pracovník podle správního obvodu stavebního úřadu

Územní plány obcí Přelovice, Přepychy, Vápno


Územní plány ostatních obcí


Náležitosti stavebního deníku

Kategorizace staveb dle HZS (platnost od 12/2021)