Stavební úřad

Stavební odbor, budova "B" městského úřadu, čp. 41, 2. NP

 Obce ve správním obvodu stavebního úřadu:

Lázně Bohdaneč, Dolany, Libišany, Plch, Podůlšany, Rohoznice, Chýšť, Staré Ždánice, Malé Výkleky, Přelovice, Přepychy, Rybitví, Vápno, Vlčí Habřina, Voleč Ing. Vladimír Benešovský
Černá u Bohdanče, Rohovládova Bělá, Křičeň Jana Kučerová
Bukovka, Habřinka; Kasalice, Kasaličky; Neratov, Novinsko; Pravy, Živanice, Dědek, Nerad Olga Pikhartová

Stavby v katastrálním území Rybitví umístěné v areálu "Synthesia Semtín" řeší Magistrát města Pardubic, referentka Marcela Sekyrková.Změny stavebního zákona v užívání staveb účinné k 1. 1. 2018

žádost o přidělení čp. / č. ev. 
ohlášení dokončení stavby
údaje pro Český statistický úřad o dokončení budovy nebo dokončení bytu

Nové žádosti platné od 1. 6. 2018:

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
žádost o vydání společného povolení
oznámení záměru
ohlášení stavby
žádost o stavební povolení
oznamení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 
oznámení o užívání stavby 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu
žádost o povolení předčasného užívání stavby 
oznámení změny v užívání stavby 
ohlášení odstranění 
společné oznámení záměru 
žádost o závazné stanovisko dle §94j a §94qVšechny níže uvedené §§ jsou dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. (dále jen „SZ“)

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
dle § 79 SZ 

Žádost o vydání zjednodušeného územního řízení dle § 95 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • dokumentaci DUR - rozsah a obsah dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
  Seznam „síťařů“
  Seznam dotčených orgánů
 • vyjádření obce
  dále pro RD:
 • doklad o měření radonového indexu z podloží
 • rozhodnutí o připojení sjezdu (pokud není stávající)
  Rozhodnutí o připojení sjezdu vydá v případě místní komunikace příslušný obecní úřad, v případě silnice II. a III. třídy Správa a údržba silnic Pardubického kraje a v případě silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR.
  pro zjednodušené územní řízení:
 • souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků (i přes roh pozemku) na situačním výkresu

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena individuálně dle sazebníku (rozsah 300 - 20 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty:


Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
dle § 82 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. podepsanou všemi vlastníky dotčených pozemků (dělených nebo scelovaných)
 • situační výkres s návrhem dělení nebo scelování (u složitých případů vhodné konzultovat na SÚ) nebo geometrický plán
 • doklad souladu s územním plánem (vydá MmP)

Tento úkon je zpoplatněn dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty:


Žádost o vydání společného územního a stavebního řízení
dle § 94a SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
  Seznam „síťařů“
  Seznam dotčených orgánů
 • vyjádření obce 
  dále pro RD:
 • doklad o měření radonového indexu z podloží
 • rozhodnutí o připojení sjezdu (pokud není stávající)
  Rozhodnutí o připojení sjezdu vydá v případě místní komunikace příslušný obecní úřad, v případě silnice II. a III. třídy Správa a údržba silnic Pardubického kraje a v případě silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 300 - 30 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: 


Žádost o územní souhlas dle § 96 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • situační výkres - zakreslit záměr a kóty (vzdálenosti) od hranic sousedních pozemků
 • technický popis záměru 
  dokladová část přiměřená rozsahu stavby
 • výkresy (půdorys, pohled, řez)
 • souhlasy na situačním výkresu všech majitelů sousedních pozemků (i přes roh pozemku), pokud je záměr blíž než 2,0 m od hranice pozemků

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 250 - 10 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: 


Společný územní souhlas a souhlas s provedením
dle § 96a SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněné žádosti - příloha č. 7 a příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
  Seznam „síťařů“
  Seznam dotčených orgánů
 • vyjádření obce
 • souhlasy na situačním výkresu všech majitelů sousedních pozemků (i přes roh pozemku)
  dále pro RD:
 • doklad o měření radonového indexu z podloží
 • rozhodnutí o připojení sjezdu (pokud není stávající)
  Rozhodnutí o připojení sjezdu vydá v případě místní komunikace příslušný obecní úřad, v případě silnice II. a III. třídy Správa a údržba silnic Pardubického kraje a v případě silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 250 - 10 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: 


Ohláška dle § 104 odst. 1 písm. a) až e) SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • projektovou dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
  Seznam „síťařů“
  Seznam dotčených orgánů
 • vyjádření obce
 • souhlasy na situačním výkresu všech majitelů sousedních pozemků (i přes roh pozemku)
  dále pro RD:
 • doklad o měření radonového indexu z podloží
 • rozhodnutí o připojení sjezdu (pokud není stávající)
  Rozhodnutí o připojení sjezdu vydá v případě místní komunikace příslušný obecní úřad, v případě silnice II. a III. třídy Správa a údržba silnic Pardubického kraje a v případě silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: 


Stavební řízení dle § 108 - 115 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • projektovou dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
  Seznam „síťařů“
  Seznam dotčených orgánů
 • vyjádření obce
  dále pro RD:
 • doklad o měření radonového indexu z podloží
 • rozhodnutí o připojení sjezdu (pokud není stávající)
  Rozhodnutí o připojení sjezdu vydá v případě místní komunikace příslušný obecní úřad, v případě silnice II. a III. třídy Správa a údržba silnic Pardubického kraje a v případě silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 300 - 10 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: 


Změna stavby před dokončením dle § 118 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 500 - 1 000 Kč).

Kontakty: 


Užívání dle § 120 SZ

Co k tomu potřebuji:

Kontakty: 


Kolaudační souhlas dle § 122 SZ

Co k tomu potřebuji:

Kontakty: 


Kolaudační rozhodnutí dle starého stavebního zákona
(stavby povolené před 1. 1. 2007)

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč, dále je zpoplatněno místní šetření částkou 500 Kč za každou započatou hodinu, pokud nebyl prodloužen termín k dokončení stavby.

Kontakty: 


Dokumentace skutečného provedení dle § 125 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 500 Kč.

Kontakty: 


Změna účelu užívání (bez stavebních úprav) dle § 127 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 500 Kč.

 Kontakty: 


Odstranění stavby dle § 128 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 500 Kč.

Kontakty: 

Další úkony stavebního úřadu:

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území dle § 80 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 1 000 - 3 000 Kč).

Kontakty: 


Žádost o změně vlivu užívání stavby na území dle § 81 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 1 000 - 20 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: 


Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu dle § 83 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 2 000 Kč.

Kontakty: 


Veřejnoprávní smlouva dle § 78 § 116 SZ, nahrazující územní nebo stavební řízení

Co k tomu potřebuji:

 • návrh smlouvy
 • projektovou dokumentaci - rozsah a obsah dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - územní řízení § 78 SZ, přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - stavební řízení  § 116 SZ
  (2 ks u staveb v Lázních Bohdanči, 3 ks u staveb v ostatních obcích)
  dokladová část (součást dokumentace) přiměřená rozsahu stavby 
  Seznam „síťařů“
  Seznam dotčených orgánů
 • vyjádření obce
  dále pro RD:
 • doklad o měření radonového indexu z podloží
 • rozhodnutí o připojení sjezdu (pokud není stávající)
  Rozhodnutí o připojení sjezdu vydá v případě místní komunikace příslušný obecní úřad, v případě silnice II. a III. třídy Správa a údržba silnic Pardubického kraje a v případě silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • souhlasy osob, které byly účastníky územního řízení (§ 78a odst. 4 SZ), stavebního řízení (§ 116 odst. 4 SZ)

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 1 000 - 30 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: 


Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora dle § 117 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, přesná částka bude vyčíslena SÚ individuálně dle sazebníku (rozsah 1 000 - 30 000 Kč). Jednotlivé položky se sčítají.

Kontakty: 


Předčasné užívání stavby dle § 123 SZ

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: 


Zkušební provoz dle § 124 SZ

Co k tomu potřebuji:

 • vyplněnou žádost - volnou formou - odůvodněná
 • vyjádření dotčených orgánů (jsou-li třeba)
 • další doklady a podklady je nutno konzultovat na SÚ individuálně

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: 


Potvrzení neexistence stavby

Co k tomu potřebuji:

Kontakty: 


Souhlas dle § 15 SZ

Co k tomu potřebuji:

Kontakty: 


Povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu (OTP) nebo z obecných požadavků na využívání území (OPVÚ)

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 5 000 Kč.

Kontakty: 


Prodloužení termínu k dokončení stavby

Co k tomu potřebuji:

Tento úkon je zpoplatněn, dle sazebníku částkou 1 000 Kč.

Kontakty: 


Územní plány obcí Přelovice, Přepychy, Vápno


Územní plány ostatních obcí


Náležitosti stavebního deníku