Matrika a evidence obyvatel

Odbor hospodářsko-správní, budova radnice čp. 1, 2. NP


Úsek matriky a evidence obyvatel vykonává zejména státní správu na úseku matriky a evidence obyvatel. Vede matriční knihy: narození, manželství a úmrtí pro město Lázně Bohdaneč a obce Dolany, Křičeň, Neratov, Plch, Podůlšany, Rohoznice, Staré Ždánice a Živanice. Vydává matriční doklady. Povoluje nahlédnout do matričních knih a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. Provádí dodatečné zápisy v matričních knihách na základě veřejných listin.

Rozhodnutím povoluje snoubencům uzavřít sňatek před jiným matričním úřadem nebo na jiném vhodném místě ve správním obvodu. Vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku. Vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí pro občany mající trvalý pobyt v matričním obvodu, nebo byl jejich poslední trvalý pobyt před odchodem do ciziny v matričním obvodu. Povoluje změnu jména a příjmení. Sepisuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením a po narození dítěte. Na žádost občanů zprostředkovává zápis matriční události, ke které došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně. Provádí ověřování pravosti listin a podpisů. Vede evidenci obyvatel města, vyřizuje přihlášení, rušení a ukončení trvalých pobytů. Vede a vyřizuje agendu Komise k projednávání přestupků města Lázně Bohdaneč a dalších obcí. Zajišťuje přípravu, průběh, ukončení voleb a provádí případné kontroly na tomto úseku. Zajišťuje služby kontaktního místa Czech POINT.


Matrika

Narození dítěte

Co k tomu potřebuji:

 1. dítě z manželství, rodiče předloží:
  • prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte
  • oddací list
  • občanské průkazy
  • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
 2. dítě mimo manželství, matka předloží:
  • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
  • rodný list
  • občanský průkaz
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (rozvedená), nebo úmrtní list manžela (vdova)
  • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
 3. dítě, k němuž již bylo určeno otcovství, rodiče předloží:
  • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
  • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství před matrikou nebo rozhodnutí soudu o určení otcovství
  • občanské průkazy
  • rodné listy
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela
  • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

Vítání občánků

Slavnostní obřad vítání dítěte do života provádí na žádost rodičů matriční úřad, termín je nutno dohodnout předem.

Co k tomu potřebuji:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

Určení otcovství

Co k tomu potřebuji:

 1. dosud nenarozené dítě, rodiče předloží:
  • občanské průkazy
  • rodné listy
  • matka dítěte rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela
  • doklad o těhotenství (těhotenský průkaz)
  • popř. rodné listy již narozených společných dětí
  • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
 2. již narozené dítě, rodiče předloží:
  • občanské průkazy
  • rodný list dítěte
  • rodné listy
  • matka dítěte rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela
  • příp. rodné listy již narozených společných dětí
  • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
Otcovství může být určeno až po uplynutí 300 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu matky, nebo úmrtí manžela.

Uzavření manželství

Co k tomu potřebuji:

 1. v obřadní místnosti úřadu, snoubenci osobně předloží:
  • dotazník k uzavření manželství (možnost vyzvednutí na kterékoliv matrice)
  • rodné listy
  • občanské průkazy
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • popř. cestovní pas, doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o pobytu, o stavu, popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
 2. církevní sňatek, snoubenci osobně předloží:
  • žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
  • dotazník k uzavření manželství (možnost vyzvednutí na kterékoliv matrice)
  • doklady uvedené v bodě a)
   Platnost osvědčení k uzavření církevního sňatku je 6 měsíců od data vydání.
 3. mimo dobu stanovenou radou města nebo na jiném vhodném místě v Lázních Bohdanči na žádost snoubenců, kteří současně osobně předloží:
  • dotazník k uzavření manželství (možnost vyzvednutí na kterékoliv matrice)
  • rodné listy
  • občanské průkazy
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • popř. cestovní pas, doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o pobytu, o stavu, případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
  • správní poplatek 1 000,- Kč
   O této žádosti bude učiněn záznam do sbírky listin.
 4. snoubenec, který je cizincem, předloží:
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem ČR (platnost 6 měsíců od data vydání), pokud není domovským státem vydáváno, je nutné doložit potvrzení o této skutečnosti
  • cestovní pas
  • rodný list nebo rovnocenný doklad obsahující jméno, příjmení, datum a místo narození a jména, příjmení, rodná čísla, data a místa narození rodičů
  • popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o stavu, čestné prohlášení o údajích, které nelze jinak doložit
  • pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství nebo zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR (ne starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku), občan EU toto potvrzení nepředkládá
  • správní poplatek 2 000,- Kč má-li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR
  • správní poplatek 3 000,- Kč nemají-li snoubenci trvalý pobyt na území ČR

Cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními musí být úředně přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem v ČR. Účast tlumočníka při uzavření manželství si zajišťují snoubenci na vlastní náklady.


Vystavení úmrtního listu

Vypravitel pohřbu odevzdá na matričním úřadu osobně nebo prostřednictvím pohřební služby:

 • občanský průkaz zemřelého, popř. cestovní pas zemřelého cizince
 • rodný list, oddací list, popř. úmrtní list manžela, partnera, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství
 • popř. doklad o rodném čísle nebo další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

Vystavení duplikátu matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)

Duplikát vydá na žádost příslušný matriční úřad (tam, kde matriční událost nastala) pouze osobě, které se týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci), či zplnomocněným zástupcům po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Co k tomu potřebuji:

 • písemnou žádost o vystavení matričního dokladu
 • občanský průkaz (popř. cestovní pas)
 • matriční doklady k prokázání příbuzenského vztahu (rodný list, oddací list)
 • správní poplatek 100,- Kč

Vystavení matričního dokladu pro použití v cizině

Doklad vydá na žádost příslušný matriční úřad (tam, kde matriční událost nastala) pouze osobě, které se týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci), či zplnomocněným zástupcům po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Co k tomu potřebuji:

 • písemnou žádost o vystavení dokladů pro použití v cizině
 • občanský průkaz (popř. cestovní pas)
 • popř. matriční doklady k prokázání příbuzenského vztahu (rodný list, oddací list)
 • správní poplatek 100,- Kč

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením (Apostille, superlegalizace) dle platných mezinárodních smluv.


Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Co k tomu potřebuji:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas a výpis údajů z informačního systému evidence
 • byvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo zrušení partnerství
 • úmrtní list manžela (manželky)
 • doklady snoubence (snoubenky), místo jeho trvalého pobytu, státní občanství
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
 • správní poplatek 500,- Kč

Pro použití v některých státech je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením (Apostille, superlegalizace) dle platných mezinárodních smluv.


Změna jména nebo příjmení

Co k tomu potřebuji:

 1. změna jména nebo příjmení na vlastní žádost, nebo žádost zákonného zástupce u nezletilého dítěte:
  • občanský průkaz
  • rodný list popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popř. doklad o uzavřeném partnerství
  • jde-li o osoby rozvedené - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo - pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • jde-li o osoby ovdovělé - úmrtní list
  • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
  • doklad o státním občanství ČR
  • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. příjmení
  • písemný souhlas druhého rodiče dítěte (není-li souhlas učiněn přímo před matričním úřadem, musí být podpis úředně ověřen) nebo pravomocný rozsudek soudu nahrazující tento souhlas
  • správní poplatek 1 000,- Kč
 2. změna příjmení na vlastní žádost po uplynutí šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství:
  • doklady uvedené v odstavci 1.
  • správní poplatek 100,- Kč
 3. oznámení o přijetí příjmení po rozvodu manželství na příjmení předchozí nebo rodné ve lhůtě do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství:
  • doklady uvedené v odstavci 1.
  • bez správního poplatku

Lze učinit u kteréhokoliv matričního úřadu.


Osvědčení o státním občanství ČR

Co k tomu potřebuji:

 1. v případě nezletilého dítěte předloží jeho zákonný zástupce:občanský průkaz:
  • rodný list dítěte
  • oddací list rodičů
  • rodné listy rodičů, příp. prarodičů narozených po 1. 1. 1954
  • popř. další doklady osvědčující občanství ČR
  • správní poplatek 100,- Kč
 2. občan, který nabyl zletilosti:
  • občanský průkaz
  • rodný list, popř. rodné listy rodičů nebo také prarodičů narozených po 1. 1. 1954
  • oddací list, předchozí doklady o státním občanství, popř. další doklady osvědčující občanství ČR
  • správní poplatek 100,- Kč

V případě podání žádosti na příslušném matričním úřadě bude žádost s doklady postoupena k vyřízení Krajskému úřadu v Pardubicích. Žádost lze podat přímo na Krajském úřadu Pardubického kraje, odbor správních činností, který je ze zákona příslušný k vydávání osvědčení o státním občanství.


Zápis matriční události (narození, manželství, úmrtí) uskutečněné v cizině do zvláštní matriky

Co k tomu potřebuji:

 • cizozemský matriční doklad (rodný, oddací, úmrtní list) opatřený ověřením dle platných mezinárodních smluv spolu s úředním překladem soudního tlumočníka v ČR
 • občanský průkaz, popř. cestovní pas
 • doklad o státním občanství ČR
 • rodný list, oddací list, popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

V případě podání žádosti na matričním úřadě bude žádost s doklady postoupena k vyřízení Zvláštní matrice v Brně. Žádost lze podat přímo na Zvláštní matrice Brno, Husova 3, Úřad městské části Brno-střed, 601 69 Brno, která je ze zákona příslušná k zápisu těchto matričních událostí.


Zprostředkování kontaktu s hledanou osobou

Žádost se podává u kteréhokoliv matričního úřadu, krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností po vyplnění předepsaného formuláře Ministerstva vnitra ČR.

Co k tomu potřebuji:

 • občanský průkaz (popř. cestovní pas)
 • správní poplatek 500,- Kč ve formě kolkové známky

Zprostředkování spočívá v písemném oslovení „kontaktované osoby“ po její jednoznačné identifikaci v informačním systému evidence obyvatel. Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Kontaktovaná osoba nemá povinnost se zkontaktovat s osobou, která ji hledá. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku. Žádost je možné zaslat přímo na Ministerstvo vnitra ČR, odbor správních činností, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, který je ze zákona příslušný k vyřízení žádosti.


Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci, nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

Co k tomu potřebuji:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

 Od 1. 1. 2016 zaplatí žadatel při podání návrhnu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR správní poplatek 100,- Kč.

Město Lázně Bohdaneč má uzavřené veřejnoprávní smlouvy na rušení údaje o místu trvalého pobytu s obcemi Libišany, Rohoznice, Rybitví a Staré Ždánice.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Kontakty:

 • Martina Škarková, hospodářsko-správní odbor • tel.: +420 466 797 065, +420 725 458 417 • e-mail: skarkova@lazne.bohdanec.cz