Městský úřad Lázně Bohdaneč

Důvod a způsob založení:

Město Lázně Bohdaneč je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Město je spravováno zastupitelstvem města, které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí.
Výkonným orgánem je rada města, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města.

Možnosti získání informací:

  • na úřední desce před čp. 41
  • na elektronické úřední desce na adrese: www.lazne.bohdanec.cz
  • na jednotlivých odborech v provozní době úřadu

Příjem žádostí a dalších podání:

  • písemně na adresu: Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
  • elektronicky na e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz
  • elektronicky datovou schránkou: wucb4dd

Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Soudní přezkoumání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb.

Elekronická podatelna:

Elektronická podatelna úřadu přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb(§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat tento certifikát, jsou uvedeny na adrese www.ica.cz nebo na Portálu veřejné správy.

Adresa umístění elektronické podatelny:

Město Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč

Elektronická podání lze podat:

  • prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu podatelna@lazne.bohdanec.cz
  • na technických nosičích dat
    Elektronická podání na technických nosičích dat lze předávat na podatelně v provozní době úřadu.

Příjem a zpracování elektronického podání:

Při příchodu datové zprávy provádí elektronická podatelna kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování. Jako například: čitelnost, kontrola na přítomnost škodlivých kódů, zaručený elektronický podpis atd. Po provedení kontroly, odešle na adresu odesílatele zprávu, obsahující informace o stavu datové zprávy. Zda byla e-podatelnou přijata, identifikační údaje podání nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována.

Seznam povolených formátů datových zpráv:

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
formát *.doc (Microsoft Word)
formát *.xls (Microsoft Excel)
formát *.pdf (Acrobat Reader)
formát *.rtf (textového standardu RTF-DCA)
formát *.txt (prostý text CP 852, 1250)
formát *.bmp (grafický formát ve verzi pro Microsoft Windows)
Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.gif, *.jpg,*.png nebo *.tif.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

CD, DVD se souborovým systémem ISO9660, USB flash disk, paměťová karta

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu: podatelna@lazne.bohdanec.cz.

Smluvní Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):