Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč

17. 6. 2014

Město Lázně Bohdaneč leží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášenou v rámci Zóny Pardubického kraje. Zdrojem znečištění je zejména průmyslová činnost, spalování paliv a automobilová doprava. Mezi další zdroje patří prachové částice, které se ukládají na zemském povrchu a zpevněných plochách a rozvířením se dostávají opět do ovzduší. Za účelem snížení prašnosti byla dne 14. 3. 2011 podána žádost o dotaci do výzvy OPŽP pro prioritní osu 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. Předmětem projektu bylo pořízení zametacího stroje na úklid komunikací. Omezení emisí je zajištěno mechanickým odstraněním sedimentovaných částic současně s vodním zkrápěním komunikací. Ve městě se jedná o páteřní silnice I/36 a II/333 a dále síť místních komunikací o celkové délce 22 km.

Soubory ke stažení