Přestupková komise

Komise k projednávání přestupků

Komise je pověřena projednáváním přestupků dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a to přestupků:

  • proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obci svěřeny
  • proti pořádku v územní samosprávě
  • proti veřejnému pořádku
  • proti majetku
  • proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích
  • na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

Komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení a usnáší se většinou svých hlasů. Projednává přestupky, které byly spáchány v územním obvodu města Lázně Bohdaneč, dále přestupky, které byly spáchány v cizině státním občanem České republiky anebo cizincem, který má trvalý pobyt na území České republiky, nebo nelze-li místo spáchání přestupku spolehlivě zjistit, projedná je správní orgán, v jehož územním obvodu pachatel má nebo měl naposledy trvalý pobyt. Komise pro projednávání přestupků města Lázně Bohdaneč jako místně příslušný správní orgán může k usnadnění projednávání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

Na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi ve správním obvodu města Lázně Bohdaneč komise řeší přestupky za tyto obce - Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Libišany, Pravy, Rybitví, Staré Ždánice a Živanice.