Přestupková komise

Komise k projednávání přestupků

Komise je pověřena projednáváním přestupků dle zákona č.250/2016 Sb.,

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, a to přestupků:

  • proti pořádku v územní samosprávě
  • proti veřejnému pořádku
  • proti majetku
  • proti občanskému soužití

Komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení a usnáší se většinou svých hlasů. Komise projednává přestupky, které byly spáchány v jejím správním obvodu, tj. na území Města Lázně Bohdaneč.