Obnova veřejného osvětlení ve městě Lázně Bohdaneč

19. 7. 2021

Obnova veřejného osvětlení ve městě Lázně Bohdaneč

 Samospráva města začala počátkem roku 2020 řešit koncepční obnovu soustavy veřejného osvětlení. Důvodem byly rostoucí provozní výdaje vyvolané zvyšováním ceny elektrické energie.

Prvním krokem koncepce bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení na území města Lázně Bohdaneč v souladu s platnými technickými předpisy. Na pasportizaci navázalo hodnocení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení. Prostřednictvím světelně technických výpočtů byla navržena obnova soustavy v dílčích etapách.

V roce 2021 je připravena k realizaci I. etapa. Na páteřních komunikacích II/211 a II/333 (ul. Šípkova, ul. Pernštýnská, ul. Langrova a ul. Dr. Tyrše) a v severní části zastavěného území (ul. Husova, ul. Kosinova, ul. Škroupova a přiléhající místní komunikace, ul. K Lihovaru) budou vyměněna stávající svítidla za nová úsporná s LED technologií. Osvětlení místních komunikací bude splňovat platnou legislativu dle ČSN EN 13201 a souvisejících předpisů. Nemovitosti přiléhající k dotčeným komunikacím nebudou ovlivněny rušivým světlem.

Podpora projektů realizujících opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení je náplní Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, proto i Město Lázně Bohdaneč podalo žádost o dotaci do programu EFEKT II. Projekt byl schválen k financování.

Realizaci akce zahrnující výměnu 168 svítidel a výstavbu dvou nových světelných míst zajistí na základě nabídky podané do veřejné zakázky společnost ElektroRadce.cz s.r.o., Staré Hradiště. Cena zakázky je cca 1,7 mil. Kč vč. DPH.