Krizové řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s:

  • přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
  • ochranou kritické infrastruktury.

Orgány krizového řízení jsou:

  • vláda,
  • ministerstva a jiné ústřední správní úřady,
  • Česká národní banka,
  • orgány kraje a další orgány s působností na území kraje,
  • orgány obce s rozšířenou působnosti,
  • orgány obce.

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je koordinačním orgánem v přípravě na krizové stavy ministerstvo vnitra.

Pro případ ohrožení - obecné návody a doporučení
stránky Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

Důležitá telefonní čísla, tísňové linky a havarijní kontakty

Nařízení města č. 1/2012 Statut krizového štábu města Lázně Bohdaneč

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce

Informace veřejnosti o nebezpečí závažné havárie objektů v zóně havarijního plánování SEMTINZONE