Místní poplatky

Datum: 18. 5. 2017
Kategorie: Ostatní

Upozornění na vypršení splatnosti místních poplatků za odpady a ze psů.

Místní poplatky za odpady a ze psů

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku ze psa vypršela k 31. 3. 2017 a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města  Lázně Bohdaneč k 30. 4. 2017.

Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili výše uvedené poplatky, aby tak učinili nejpozději do konce měsíce června. Po uplynutí této lhůty budou veškeré pohledávky předány k exekučnímu vymáhání, čímž poplatníkovi vzniknou další nemalé náklady.

Poplatek za svoz komunálního odpadu je možné uhradit na pokladně městského úřadu, nebo převodem na účet. (Variabilní symbol bude sdělen na požádání).

 Věra Kohoutková, hospodářsko-správní odbor